2022 Tahitótfalu, Pest, Visegrádi út 3.
20.000Ft felett ingyenes szállítás
 
 • Stihl disztribúció

Ászf, adatkezelési nyilatkozat

Weboldal útján történő internetes kereskedelemhez - új elektromos berendezések, mezőgazdasági gépek, eszközök távollévők között kötött adásvételi szerződéséhez -

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF“) az Öreg Fűrész Kft., 2022 Tahitótfalu, Visegrádi út 3. (továbbiakban: „Vállalkozó“), és a Vállalkozó által az oregfuresz.stihl-shop.hu weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal“) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő vásárló (a továbbiakban: “Vásárló“) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Vállalkozó és Vásárló a továbbiakban együttesen: „Felek“). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a Weboldalon keresztül vagy részben a Weboldal igénybevételével történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Vállalkozó vagy közreműködője által történik.

Az ÁSZF oly módon válik az egyedi szerződés részévé, hogy a Vállalkozó a Weblap felületén a szerződéskötést megelőzően egyértelműen és jól látható módon, közvetlenül felhívja a Vásárló figyelmétaz ÁSZF-ben meghatározott információk szerződéskötést megelőző megismerésére, valamint tájékoztatja Vásárlót, hogy a szerződés elektronikus úton történő megkötéséhez az ÁSZF tartalmának ismeretében az ÁSZF kifejezett elfogadása szükséges. Az ÁSZF-nek tartalmaznia kell a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormány rendeletben előírt kötelező tájékoztatási elemeket, melyeket a Vállalkozó köteles a Vásárló számára világosan és közérthető módon megfogalmazni az ÁSZF-ben. A fentiek érdekében a Vállalkozónak biztosítania kell, hogy a Vásárló a Vállalkozó Weboldalán a szerződési nyilatkozatának megtétele előtt az ÁSZF-et közvetlenül elérje, annak tartalmát változatlan formában és tartalommal tartósan tárolhassa és megjeleníthesse, azaz lehetősége legyen az ÁSZF kinyomtatására, vagy elmentésére saját kommunikációs eszközén.

1. VÁLLALKOZÓ ADATAI

 • Név: Öreg Fűrész Kft.
 • Székhely: 2022 Tahitótfalu, Visegrádi út 3.
 • E-mail: oregfuresz@t-online.hu
 • Telefonszám: 06302620199
 • Fax: 26/585 033
 • Cégjegyzékszám: 13-09-125439
 • Nyilvántartást vezető Cégbíróság: Pest megyei Cégbíróság
 • Adószám: 14591691-2-13
 • Bankszámlaszám: 10403112-50526774-88531005

2. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

2.1. A Vállalkozó Weboldalán történő vásárlás elektronikus úton a Vásárló által leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

2.2. A megrendelés leadását követően a Vásárló a megrendelést, a Vállalkozó általi teljesítésig szabadon és következmény nélkül módosíthatja, illetve visszavonhatja. Erre elektronikus levélben van lehetőség a fent megjelölt e-mail címre történő levélküldés útján.

2.3. A Felek között az adott termék megvásárlásával létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Vállalkozó azt iktatja, így a szerződés megkötését követően hozzáférhető lesz.

2.4. A szerződés nyelve magyar.

2.5. A Vállalkozó nem veti alá magát magatartási kódex rendelkezéseinek.

3. MEGRENDELÉS

3.1. A vásárlásra felkínált termék lényeges tulajdonságait, jellemzőit a Weboldalról lehet megismerni azzal, hogy a termék részletes tulajdonságait az átvételkor a termékhez mellékelésre kerülő használati utasítás tartalmazza. Amennyiben a vásárlás előtt a termékkelkapcsolatban a Vásárlónak kérdése merülne fel, a Vállalkozó az 1. pontban megadott elérhetőségein nyitvatartási időben a Vásárló szíves rendelkezésére áll.

3.2. A termék vételára mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely összeg - ha nincs külön jelölve - az általános forgalmi adót már tartalmazza. Amennyiben a terméket a Vásárló személyesen, a Vállalkozó üzlethelyiségében veszi át, a vételárhoz további költség nem társul. Ilyen esetben a vételár magában foglalja a termék Vállalkozó általi személyes bemutatását, valamint üzembe helyezését. A termékvételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

3.3. A vételár változtatásának jogát a Vállalkozó fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Online bankkártyával történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén Vállalkozónak nem áll módjában pénzt visszatéríteni. Az online fizetési tranzakció biztonsági ellenőrzése minimálisan 24 órát vesz igénybe, a termék átvétele csak ezt követően lehetséges.

3.4. Amennyiben a Vállalkozó minden gondossága ellenére hibás vételár kerül feltüntetésre a Weboldal felületén - különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra -, a Vállalkozó nem köteles a terméket hibás vételáron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes vételáron történő szállítást, amelynek ismeretében az Vásárló elállhat vásárlási szándékától.

3.5. A megrendelést a Vállalkozó csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt (név, lakcím, telefonszám, e-mail cím) maradéktalanul kitölti. (Ha az Vásárló valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Vállalkozótól.)

3.6. Vállalkozó köteles a Weblap felületén technikai eszközökkel biztosítani, hogy a megrendelés elküldése előtt a Vásárló az adatbeviteli hibák azonosítását és kijavítását el tudja végezni.

3.7. A Vállalkozót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

4. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, VISSZAIGAZOLÁS

4.1. A Vásárló által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Vállalkozó köteles haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül e-mail útján visszaigazolni a Vásárló részére, mely visszaigazolás tartalmazza az Vásárló által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és átvételi/szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékeket és azok mennyiségét, az egyes termékekhez rendelt vételárat és a fizetendő végösszeget. A Vállalkozó által megküldött visszaigazoló email a Vásárló ajánlatának elfogadása, mellyel a szerződés - a jelen ÁSZF, valamint a megrendelés tartalma szerint - létrejön a Felek között.

4.2. Amennyiben a 4.1. pontban rögzített visszaigazolás a Vásárló megrendelésének elküldésétől számított 48 órán belül a Vásárlóhoz nem érkezik meg, a Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól.

4.3. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá is tartozik, amennyiben a Vásárló fogyasztónak minősül. Ezen jogszabályok a www.njt.hu oldalról ismerhetők meg teljes terjedelmükben.

5. ÁTVÉTEL, SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

5.1. A Vállalkozó - amennyiben szállítási szolgáltatást nem vállal a terméketa visszaigazolásban megjelölt saját székhelyén, vagy üzelthelyiségében adja át a Vásárlónak. A Vállalkozó e-mail útján tájékoztatja a Vásárlót, hogy a terméket milyen időponttól veheti át nyitvatartási időben.

5.2. A termékátvétele során a Vállalkozó részletesen bemutatja a terméketaz Vásárlónak, szóban ismerteti a termék tulajdonságait, használatának módját, valamint a termék rendeltetésszerű és biztonságos használatának feltételeit, mely ismertetést követően Vásárló írásban nyilatkozik arról, hogy a termék átvételekor szakszerű oktatásban részesült, a megvásárolt termékre vonatkozó használati utasítást átvette, és az abban foglalt – illetve az oktatás során elmondott - biztonságtechnikai előírásokat teljeskörűen megismerte, illetve a terméket üzembehelyezett, rendeltetésszerű használatra képes állapotban vette át. A szóbeli kioktatástól függetlenül a Vásárló a termék átvételét követően is jogosult tájékoztatást kérni a Vállalkozótól az 1. pontban megadott bármely elérhetőségén keresztül.

5.3. Személyes átvétel – melyen érteni kell a Vásárló képviselője útján történő átvételt is – esetén a vételárat az Vásárló legkésőbb a termékátvétele során köteles megfizetni. Vásárló jogosult előteljesítésre a Vállalkozó 4.1. pontjában körülírt visszaigazolását követően bármikor.

5.4. A Vásárló köteles az értesítés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül átvenni a megrendelt terméket (átvételi határidő). Az átvételkor a Vásárlónak magával kell hoznia a személyes átvételről szóló értesítést, valamint a személyazonosságának illetve esetleges képviseleti jogának igazolására szolgáló irato(ka)t (pl: személyazonosító igazolvány/útlevél/jogosítvány). Amennyiben a Vásárló az átvételi határidőn belül nem veszi át az általa megrendelt terméket, úgy a Vállalkozónak jogában áll az átvételre ésszerű póthatáridőt meghatároznia, amelyről tájékoztatja Vásárlót. A póthatáridő eredménytelen letelte után a Vállalkozó fenntartja magának a jogot az adásvételi szerződéstől történő elállásra. Ebben az esetben a termék vételáraa fizetéssel azonos módon visszatérítésre kerül a Vásárló részére.

5.5. Abban az esetben, ha a Vállalkozó lehetővé teszi az adott termék esetében a szállítást, a megrendelt és házhoz szállítani kért terméket díjmentesen házhoz szállítja saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével, ha az adott megrendelés bruttó értéke eléri a Weboldalon mindenkor közzétett, díjmentes szállítást biztosító összeget. A díjmentes szállítást biztosító összeget el nem érő kiszállítással megjelölt megrendelések esetén a fuvardíjat a Vásárló viseli. A fuvardíj a megrendelés összesítő képernyőn, a számlán és a visszaigazoló emailben is feltüntetésre kerül. Amennyiben a Vásárlótól azonos napon több megrendelés is érkezik Vállalkozóhoz, ezen megrendelések a házhoz szállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre és csak a díjmentes szállítást biztosító értéket meghaladó megrendelések házhoz szállítása ingyenes. Amennyiben a Vásárló a második rendelés leadásakor jelzi és erre a Vállalkozó visszajelzése alapján még van lehetőség, a Vállalkozó összevonhatja a megrendeléseket, a már elindított csomagok utólagos összevonására azonban már nincs mód. A Vállalkozó a szállítás díja változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt áruk vételárát nem befolyásolja.

5.6. A Vállalkozó hozzávetőlegesen tudja közölni a szállítási határidőket. Meghatározott órára történő kiszállítást a Vállalkozónak nem áll módjában vállalni.

5.7. A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Vállalkozó az Vásárlónek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.

5.8. Az Vásárló a következő módokon jogosult fizetni:

 • a megrendelés során megadott átvételi helyen készpénzben
 • PayPal rendszerén keresztül bankkártyával, amennyiben ez a szolgáltatás az online üzletben elérhető

6. ELÁLLÁSI JOG

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy Vásárlókra vonatkoznak, aki terméket vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint a termékkel kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén:- a terméknek, - több termék eltérő időpontban történő szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, - több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak, - ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztó jogosulta szerződés megkötésének a napja, valamint a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

A Fogyasztót a Vállalkozói visszaigazolást megelőzően megilleti az ajánlat visszavonásának joga, amely a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

6.1. ELÁLLÁSI JOG GYAKORLÁSA

6.1.1. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű írásbeli nyilatkozatát köteles eljuttatni az 1. pontban feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Vállalkozó részére, vagy elállási jogát személyesena Vállalkozó székhelyén (üzlethelyiségében) nyitvatartási időben szóban is gyakorolhatja, melyet a Felek jegyzőkönyvben rögzítenek.

6.1.2. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) postára adja a Vállalkozónak.

6.1.3. Fogyasztó elállása esetén köteles a megrendelt termék(ek)et haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 naptári napon belül a Vállalkozó részére visszajuttatni, kivéve ha a Vállalkozás vállalta, hogy a termékeket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. Az elállási jog gyakorlása esetén a Vállalkozó székhelyére kell eljuttatni az eredeti csomagolást megőrző terméket olyan formában, amely a termék épségét szavatolja, használhatóságát, újbóli értékesíthetőségét, értékállóságát nem gátolja illetve csökkenti.

6.1.4. A termék Vállalkozó címére történő visszajuttatásának költsége Fogyasztót terheli. A Fogyasztó kérésére Vállalkozó gondoskodik a visszaszállítás megszervezéséről, azonban a Vállalkozó által megszervezett visszaszállítás költsége a Fogyasztót terheli, a Vállalkozó ez esetben az általa megszervezett visszaszállítás költségét nem vállalja át a Fogyasztótól, kizárólag segítséget nyújt abban, hogy a Fogyasztónak a visszaszállítás megszervezésével ne kelljen foglalkoznia.

6.1.5. A Vállalkozónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

6.1.6. Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, a Vállalkozó haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül a visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Vállalkozó által felkínált, legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. Vállalkozó mindaddig visszatarthatja a jelen pontban körülírt összeget, amíg a Fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte (a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni), kivéve ha a Vállalkozó vállalta, hogy elállás esetén a terméket maga fuvarozza vissza.

6.1.7. A Vállalkozó a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Vállalkozó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletköltség nem terhelheti.

6.1.8. Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

7. JÓTÁLLÁS

7.1. Kötelező jótállás

7.1.1. A Vállalkozót az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó termékeire jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól kizárólag akkor mentesül – kivéve a vásárlástól/üzembehelyezéstől számított 3 munkanapon belüli rendeltetésszerű használatot akadályozó hiba bejelentését - ha bizonyítja, hogy a hiba a termék fogyasztó részére történő átadását/üzembe helyezését követően következett be.

7.1.2. A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek a Fogyasztó részére történő átadásának, vagy ha az üzembehelyezést a Vállalkozó végzi, akkor a Vállalkozó általi üzembehelyezés napja. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő.

7.1.3. Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát –a Fogyasztó általi - szakszerűtlen üzembe helyezés, rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, - helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, elemi kár, természeti csapás okozta.

7.1.4. Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Fogyasztó elsősorban – választása szerint – díjmentes kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Vállalkozónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével az Fogyasztónak okozott érdeksérelmet.

7.1.5. Ha a Vállalkozó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, ezen kötelezettségeinek megfelelő határidőn belül a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Fogyasztó– választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Vállalkozó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

7.1.6. Ha a Fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Vállalkozó köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

7.1.7. A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni, törekedve arra, hogy a kijavítás vagy kicserélés legfeljebb tizenöt napot vegyen igénybe.

7.1.8. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

7.1.9. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Vállalkozót terhelik.

7.1.10. A Fogyasztótazonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen.

7.1.11. A jótállás nem érinti a Fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

7.1.12. Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, a Fogyasztó Békéltető testületi eljárást kezdeményezhet a 11.2. pontban feltüntetettek alapján.

8. SZAVATOSSÁG

8.1. Kellékszavatosság

8.1.1. AVásárló a Vállalkozó hibás teljesítése esetén a Vállalkozóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztónak minősülő Vásárló esetén a Fogyasztó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Fogyasztóérvényesíteni már nem tudja. Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a vásárló a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni.

8.1.2. Fogyasztónak nem minősülő Vásárló esetén a Vásárló a termék átvételének időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

8.1.3. A Vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Vállalkozó számára másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséggel járna, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vállalkozó nem vállalta, vagy ezeket megfelelő határidőn belül a jogosult érdekeit kímélve nem tudja ellátni, illetve ezekhez fűződő érdeke a Vásárlónak megszűnt, úgy a Vásárló igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Vállalkozó költségére az Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A terméknek a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik.

8.1.4. A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Vállalkozó adott okot.

8.1.5. A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul bejelenteni a Vállalkotónak. Fogyasztó esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.

8.1.6. A Vásárló közvetlenül a Vállalkozóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

8.1.7. Abban az esetben, ha a Vásárló Fogyasztónak minősül, az ellenkező bizonyításáig úgy kell tekinteni, hogy a szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve ha az a temék természetével összeegyeztethetetlen. Ilyenkor a Fogyasztó kellékszavatossági igény érvényesítésének - a hiba közlésén túl - nincs egyéb feltétele, mint a termék megvásárlását igazoló számla bemutatása. Ebben az esetben a Vállalkozó csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha bizonyítja, hogy a termék hibája a Fogyasztó részére történő átadást követően, a Vásárlónak felróható okból keletkezett, ilyenkor jogosult a Vásárló szavatossági igényét elutasítani. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban a Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

8.1.8. Ha az Vásárló a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

8.2. Termékszavatosság

8.2.1. A termék hibája esetén a Fogyasztónak minősülő Vásárló – választása szerint – a 8.1. pontban meghatározott kellékszavatossági jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

8.2.2. A Fogyasztót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén viszont a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Fogyasztó a gyártóval szemben érvényesítheti. A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény értelmében gyártónak a termék előállítója vagy forgalmazója minősül.

8.2.3. Termékszavatossági igényként a Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti a gyártótól.. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén az Vásárlónak kell bizonyítania. A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a gyártóval szemben.

8.2.4. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

8.2.5. Termékszavatossági igényét a Fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.

8.2.6. A gyártó, forgalmazó (Vállalkozó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

9. FELELŐSSÉG

9.1. A Weboldalon található információk a lehető legnagyobb gondossággal kerülnek felhelyezésre, azonban ennek ellenére azok pontossága, teljessége nem garantálható, melyre tekintettel aVállalkozó azok tartalmáért – melyeket nem jogszabály ír elő – nem vállal felelősséget. 9.2. A Vásárló a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Vállalkozó nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

9.3. Vállalkozó kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. A Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Vállalkozó ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

9.4. A Weboldal olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más Vállalkozók oldalaira vezet. Ezen Vállalkozók adatvédelmi gyakorlatáért és bármely más tevékenységéért Vállalkozó nem vállal felelősséget.

9.5. A Vásárlók által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Vállalkozó jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Vállalkozó jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

9.6. Az Internet globális jellege miatt a Vásárló elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység aVásárló államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a Vásárlót terheli a felelősség.

9.7. Amennyiben a Vásárló a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Vállalkozónak. Amennyiben Vállalkozó jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

10. SZELLEMI TULAJDONJOGOK

10.1. A Weboldalon található tartalmak (ideértve többek közt valamennyi grafikát, képet, szöveget, videót) szerzői jogvédelem alatt állnak, melynek jogosultja/feljogosított használója a. Vállalkozó. .

10.2. A Vállalkozó felhatalmazza Vásárlót, hogy a Weboldalon található tartalmakat kizárólag személyes és nem kereskedelmi célra felhasználja. A Weboldal bármely szerzői jog alá tartozó tartalmának kereskedelmi céllal történő sokszorosításához, terjesztéséhez, felhasználáshoz, megváltoztatásához a azonban a Vállalkozó előzetes kifejezett írásbeli hozzájárulása szükséges. 10.3. A Weboldalon található minden védjegy védjegyjogi oltalom alatt áll.

11. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

11.1. Panaszügyintézés

A Vásárló a termékkel vagy a Vállalkozó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a Vállalkozó 1. pontban írt elérhetőségein terjesztheti elő:

A szóbeli panaszt (üzletben) a Vállalkozó azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Vállalkozó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát

 • személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vásárlónak átadja,
 • telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt az Vásárlónak legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.

A telefonon közölt szóbeli panaszt a Vállalkozó kötelezően egyedi azonosítószámmal látja el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot a Vállalkozó a Vásárlóval köteles közölni. A Vállalkozó az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz a Vásárlóhoz eljusson. Ha a panaszt a Vállalkozó elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Vállalkozó köteles öt évig megőrizni.

11.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Vállalkozó és a Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Vállalkozóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vásárló számára:

 • Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve a Vállalkozó mindegyik üzletében elérhető. Az ide írott bejegyzésekre a Vállalkozó 30 napon belül írásban válaszol.
 • Panasztétel a területileg illetékes fogyasztóvédelmi hatóságnál (http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579 Amennyiben Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
 • Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Vásárló eljárást kezdeményezhet a Vállalkozó székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél (http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek). Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.
 • Bírósági eljárás. Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Ptk., valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

12. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

12.1. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Vásárló részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

12.2. A Vásárló személyes vásárlás során a Vállalkozónál, online megrendelés során a rendelés megjegyzés rovatában jelezheti, hogy élni kíván a 197/2014. (VIII. 1.), az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységet szabályozó kormányrendelet által biztosított használt termék leadási jogával. A Vállalkozó a jogszabály által meghatározott mértékű kedvezményt, a vásárolt azonos típusú termék árából a használt eszköz leadását követően írja jóvá.

12.3. A Vállalkozó bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani.

Online vitarendezés

Ha panasszal kíván élni az online vásárolt termékünkkel kapcsolatban és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét. Ezen a honlapon megteheti: online vitarendezési platform.

Figyelem: az online vitarendezésre csak akkor van lehetőség, ha online vásárolt termékre vagy szolgáltatásra vonatkozóan kíván panaszt benyújtani.

Szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy ha bármi kérése, észrevétele van bátran jelezze felénk. Segíteni fogunk Önnek! 

ADATVÉDELEM

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő linken: adatvédelmi nyilatkozat

Elállási nyilatkozat minta

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: Öreg Fűrész Kft., 2022 Tahitótfalu, Visegrádi út 3., oregfuresz@t-online.hu

Alulírott kijelentem hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére:

Megrendelés időpontja /átvétel időpontja:

Fogyasztó(k) neve:

Fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag írásban történő értesítés esetén):

Dátum:   

 • Hivatalos Stihl partner 20 év tapasztalat
  Hivatalos Stihl partner 20 év tapasztalat
 • Prémium termékek piacvezető gyártó
  Prémium termékek piacvezető gyártó
 • Biztonságos szállítás futárszolgálattal
  Biztonságos szállítás futárszolgálattal
 • Timbersports kollekció exkluzív termékek
  Timbersports kollekció exkluzív termékek
Stihl láncfűrészek

Stihl láncfűrészek

innovatív technológia

Stihl imow

Stihl imow robotfűnyírók

automatikus kerti segítő

Webshop minden termék

Lehetőséget biztosítunk
Lehetőséget biztosítunk a gépek kipróbálására. Így biztosítva azt, hogy Ön az igényeinek legmegfelelőbb terméket válassza.
Az oldal sütiket használ. Az oldal harmadik féltől származó szoftvereket is használ